افغان انجیل ښوونځی افغان انجیل ښوونځی

د افغان ښوونکو سره انجیل آنلاین مطالعه کړئ

  • عیسی پیژنئ
  • په عیسی کې وده وکړئ
  • د عیسی خدمت
Study Online Anywhere
Video Based Learning
Gain Biblical Wisdom