افغان انجیل ښوونځی افغان انجیل ښوونځی

په چټکۍ سره ننوتل یا راجستر کړئ
د افغان بایبل ښوونځي سره د دوام لپاره خپل بریښنالیک یا بل خدمت وکاروئ (دا وړیا دی)!